Algemene voorwaarden

Onze "regeltjes"

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Freelancedeals: Freelancedeals, gevestigd aan de Fruittuinen 6, 2132NZ te Hoofddorp, geregistreerd bij KvK Amsterdam onder dossiernummer 56526806.

Bezoeker: ieder natuurlijk persoon die de website Freelancedeals bezoekt, te bereiken via https://www.freelancedeals.nl, https://www.freelancedeals.net, alsmede alle andere websites van Freelancedeals.nl bereikbaar via aan deze domeinnaam gerelateerde sub- en toplevel domeinnamen.

Gebruiker: iedere Bezoeker die zich middels het registratieformulier heeft geregistreerd als Freelancer of Opdrachtgever en deze geldende algemene voorwaarden tijdens dit registratieproces heeft geaccepteerd.

Opdrachtgever: iedere onderneming die op de arbeidsmarkt voor beperkte periodes of anderzins op projectbasis arbeid vraagt met als doel professionals resp. ZZP'ers tijdelijk aan zich te binden. Incidentieel kan een Freelancer tevens kwalificeren als Opdrachtgever.

Freelancer: iedere natuurlijke persoon die handelend in de uitoefening van een zelfstandig beroep of bedrijf (al dan niet via tussenkomst van een personal holding) op de arbeidsmarkt zijn arbeid, kennis en/of kunde aanbiedt voor beperkte periodes of anderzins op projecbasis met als doel meerdere klanten per jaar (tegelijk) te bedienen zonder met hen in een loondienstbetrekking te geraken.

Opdracht: een advertentie op de Website waarin een Opdrachtgever vraagt om bepaalde werkzaamheden te verrichten.

Reactie: het publiceren van een interesse op een Opdracht middels het reactieformulier bij een opracht, alsmede het versturen van een contactbericht aan een Freelancer of Opdrachtgever middels het berichtensysteem in het Profiel.
Reacties zijn afgeschermd en persoonsgebonden en enkel toegankelijk via de beveiligde login van Freelancedeals.

Profiel: het paneel achter de beveiligde login van de Website, enkel toegankelijk voor Gebruikers, ingelogd op het Platform. Vanuit het Profiel kan de gebruiker zijn of haar gegevens bewerken, alsmede het Publieke profiel beheren en berichten versturen aan mede- Gebruikers.

Publiek profiel: het voor publiek toegankelijke profiel van een Freelancer. Op het Publieke profiel worden o.a. de profielfoto, coverafbeelding, een tekstuele introductie, portfolio en ontvangen reviews weergegeven.

Review: na het laten uitvoeren van een Opdracht staat het Opdrachtgever vrij de uitvoerende Freelancer te voorzien van een Review, waarmee hij of zij aan andere Gebruikers ervaringen kan laten zien.

Platform: de website Freelancedeals, te bereiken via https://www.freelancedeals.nl, https://www.freelancedeals.net, alsmede alle andere websites van Freelancedeals.nl bereikbaar via aan deze domeinnaam gerelateerde sub- en toplevel domeinnamen.

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Freelancedeals.

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Freelancedeals drijft een onderneming met als doel in de volgende marktbehoefte te voorzien:

 1. de totstandkoming van overeenkomsten tussen Freelancers en Opdrachtgevers door Opdrachten te publiceren op het hiervoor ontwikkelde Platform;
 2. de belangen van Freelancers en Opdrachtgevers waar zij kan optimaal te behartigen;

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Freelancedeals in haar reguliere zakelijke activiteiten sluit met Gebruikers. Dergelijke overeenkomsten komen tot stand door aanbod en aanvaarding, hetgeen schriftelijk kan geschieden of op digitale wijze via het Platform.

3. Verplichtingen Freelancedeals

 1. In de uitvoering van haar dienstverlening is Freelancedeals gehouden tot het betrachten van zorgvuldigheid zo groot als redelijkerwijs van haar mag worden verwacht, waarbij geldt dat Freelancedeals vrij is in de wijze waarop zij haar dienstverlening verleent en Freelancedeals te allen tijde onbeperkt gerechtigd is om bij de uitvoering van haar diensten derden in te schakelen.
 2. Freelancedeals spant zich in om voor Bezoekers een zo relevant mogelijke gebruikerservaring te creën binnen de kaders van de afspraken die zij maakt met Gebruikers. Onderdeel van een relevante gebruikerservaring is helderheid over de meest voorkomende rol die Gebruikers spelen op de markt.
 3. Freelancedeals spant zich in voor een continue en correcte werking van de Website. Indien het voor onderhoud of uitbreiding wenselijk is de toegang tot de Website (tijdelijk) te beperken, zal Freelancedeals trachten deze beperkingen op tijdstippen te doen dat Bezoekers hiervan zo min mogelijk hinder ondervinden.
 4. Freelancedeals zal zich inspannen misbruik van de Website te voorkomen. Deze inspanning kan inhouden dat Freelancedeals eenzijdig Gebruikers mag weren en onderzoek mag doen naar Gebruikers om overlast tot een minimum te beperken.
 5. Als Freelancedeals misbruik van de Website constateert is zij gehouden handhavend op te treden tegen de partij die zich schuldig maakt aan het misbruik, waarbij Freelancedeals bij de bepaling van de mate van sanctionering ervan uit mag gaan dat incidenten niet op zichzelf staan, maar een structureel karakter hebben.

4. Verplichtingen Gebruikers

 1. De Gebruiker die via het Platform een overeenkomst met Freelancedeals sluit door gebruik te maken van de Website, heeft de verplichting om tijdens het registratieproces alle door hem ingevoerde gegevens te controleren en onjuistheden in de verstrekte of vermelde gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst maar ook de gegevens die worden gepubliceerd op de Publieke profielpagina te corrigeren. Zolang de Gebruiker gebruiktmaakt van de Website, is het de plicht van de gebruiker zijn of haar persoons-, contact- en adresgegevens onverwijld aan Freelancedeals door te geven. Bij twijfel over de identiteit van een Gebruiker kan Freelancedeals de Gebruiker om een kopie legitimatiebewijs vragen.
 2. Iedere Gebruiker heeft de plicht zich te onthouden van misbruik. Van misbruik is sprake indien misbruik objectief vast te stellen is en indien deze objectiviteit niet vast te stellen is, op basis van klachten van meerdere gebruikers te kwalificeren als misbruik. Onder misbruik wordt onder andere maar niet uitsluitend verstaan:
  1. als Gebruikers al dan niet onder valse voorwendselen het Platform oneigenlijk gebruiken om Gebruikers of derden te bevoordelen of benadelen in de ruimste zin van het woord.
  2. ieder gebruik van het Platform waarbij de Gebruiker bij het inrichten van Profielpagina's, Plaatsen en Reageren opzettelijk of abusievelijk niet volkomen transparant is over zijn identiteit en rol op de markt met als mogelijk neveneffect een commercieel gewin of een minder optredend commercieel nadeel, dat bij volkomen transparantie naar redelijke verwachting niet of in mindere mate zou hebben opgetreden.
  3. het plegen van acquisitie op Gebruikers anders dan waarvoor het Platform bedoeld is (bijvoorbeeld voor de opbouw van een concurrerend Platform dat primair in min of meer dezelfde behoefte voorziet als het Platform)
  4. het verspreiden van Geplaatste Opdrachten buiten het Platform of op concurrerendeplatforms zoals bedoeld in bovenstaand lid, tenzij de Gebruiker zelf de Opdrachtgever van de betreffende Opdracht is.
 3. Om de continuïteit van het Platform op lange termijn te waarborgen, zijn Gebruikers gehouden de naleving van de Voorwaarden te handhaven binnen hun eigen organisatie. Indien Freelancedeals constateert dat een Gebruiker misbruik pleeft, dan is Gebruiker verplicht onverwijld dit misbruik te doen bëindigen.

5. Prijzen, facturatie en betaling

 1. het Platform kent twee verschillende typen van
 2. Abonnementen worden niet automatisch verlengd, maar deze kunnen door de Freelancer of Opdrachtgever zelfstandig worden verlengd.
 3. Betaling van abonnementen, alsmede de opdrachtboost, geschieden enkel via betaalmogelijkheid iDeal tenzij met Freelancedeals anders overeengekomen.
 4. Na het afsluiten van een abonnement, alsmede de aankoop van een opdrachtboost ontvangt de Gebruiker hiervan een factuur per e-mail aan het door hem of haar opgegeven e-mailadres. Facturen kunnen enkel tegen hoge uitzondering nogmaals worden opgevraagd. Het opvragen van een kopie- factuur geschied in schriftelijk overleg met Freelancedeals (klantenservice@freelancedeals.nl).
 5. Bij uitblijven van het gewenste resultaat na aanschaf van een abonnement, alsmede de aankoop van een opdrachtboost is geen restitutie mogelijk.
 6. Indien een Gebruiker geen naleving geeft aan de in artikel 4 genoemde leden, danwel op misbruik maakt van het Platform in de ruimste zin van het woord, behoud Freelancedeals het recht toegang tot het Platform te ontzetten en is geen restitutie van abonnementsgelden alsmede gelden voor de aankoop van een opdrachtboost mogelijk.

6. Overmacht

 1. In geval van overmacht aan haar zijde is Freelancedeals niet gehouden de verbintenissen uit de overeenkomst na te komen.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere van de wil van Freelancedeals onafhankelijke en buite de invloedssfeer van Freelancedeals gelegen omstandigheid, die de nakoming van de overeenkomst blijven of tijdelijk verhindert.
 3. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, werkstaking, bedrijfsbezetting, overheidsmaatregelen, stroomstoringen, meer dan gebruikelijke vertragingen in het verkeer en ziekte van epidemiologische aard van haar medewerkers, technische storingen (al dan niet als gevolg van virussen of aanvallen) waardoor de Website niet of niet volledig naar behoren functioneert, alsmede iedere situatie waarop Freelancedeals feitelijk geen (beslissende) controle op kan uitoefenen.
 4. Zodra zich een overmachttoestand voordoet als bedoeld in dit artikel, zal Freelancedeals daarvan mededeling doen aan de Gebruiker. Indien de overmachttoestand langer dan 30 dagen duurt, of zodra duidelijk is dat de overmachttoestand langer dan 30 dagen zal duren, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn.

7. Aansprakelijkheid

 1. Hoewel Freelancedeals zich inspant de Diensten steeds naar behoren te verlenen, kan zij niet uitsluiten dat door of bij de verleende Diensten schade ontstaat. Tenzij de schade is ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van Freelancedeals of haar leidinggevende ondergeschikten, is Freelancedeals niet aansprakelijk voor enige schade hoe ook genaamd.
 2. Freelancedeals is nimmer aansprakelijk voor enige schade van Gebruiker verband houdend met of voortvloeiend uit mededelingen of adviezen gegeven in het kader van kostenloze advisering.
 3. Freelancedeals kan niet aansprakelijk worden gehoudenv oor mededelingen of adviezen van derden over Diensten van Freelancedeals.
 4. Freelancedeals is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Gebruiker of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriele schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de Diensten.
 5. Onverminder hetgeen elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Freelancedeals jegens Gebruiker, uit welken hoofde dan ook, beperkt tot een bedrag van maximaal EUR 500,- per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt).
 6. Het recht op schadevergoeding vervalt indien de vordering niet binnen één jaar na het ontstaan daarvan door Gebruiker in rechte aanhangig is gemaakt.
 7. De Gebruiker vrijwaart Freelancedeals tegen alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de Diensten.

8. Overige bepalingen

 1. Het is gebruiker niet toegestaan om de overeenkomst tussen Freelancedeals en Gebruiker, geheel of gedeeltelijk, of enig(e) daaruit voortvloeiend recht of verplichting aan een derde over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Freelancedeals.
 2. Indien enige bepaling van de voorwaarden nietig, ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige beperkingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht.
 3. Freelancedeals kan van tijd tot tijd haar voorwaarden wijzigen, zonder enige notificatie naar Gebruiker, tenzij vereist door de wet. De wijzigingen in de voorwaarden zijn van kracht op het moment dat deze op de Website zijn gepubliceerd.
 4. Alle content op de website en samenstelling van content van de website, zoals tekst, plaatjes, logo's, iconen, audio clips, digitale downloads en software zijn eigendom van Freelancedeals en zijn beschermd met copyright.
 5. Op de overeenkomst tussen Freelancedeals en Gebruiker is het Nederlands recht van toepassing.